Svetovalna služba

Za svetovanje in posvetovanje je svetovalna delavka na voljo od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure po predhodnem dogovoru osebno ali po telefonu. Obrnete se lahko tudi na vzgojiteljico, ki se bo s svetovalno delavko dogovorila za obisk v enoti.

Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom v vrtcu s ciljem zagotoviti spodbudno okolje, kjer se bo otrok dobro počutil in se optimalno razvijal. Pri tem sodeluje s starši, strokovnimi delavkami, vodstvom vrtca in po potrebi z zunanjimi ustanovami s ciljem, da bi otroke bolje razumeli, jim nudili ustrezno oporo in zagotovili varno in spodbudno okolje za uspešnejši razvoj.

Svetovalna delavka pomaga in sodeluje s svojim strokovnim znanjem in opravlja posebna strokovna dela, ki so za čimbolj uspešno in kvalitetno uresničevanje zastavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev pomembna in potrebna. Osnovna področja dela so:

SVETOVALNO DELO Z OTROKI

 • Spoznavanje otrok v vseh starostnih skupinah – spremljanje razvoja in napredka, po potrebi nudenje individualne strokovne pomoči.
 • Pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj.
 • Pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo.
 • Pomoč otrokom z razvojnimi težavami, s težavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini, s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja.
 • Pomoč otrokom s posebnimi potrebami.

SVETOVALNO DELO S STROKOVNIMI DELAVCI VRTCA

 • Posvetovanje, načrtovanje, spremljanje in evalvacija vsakdanjega življenja in dela v oddelku.
 • Pomoč in svetovanje pri delu z otroki.
 • Pomoč in svetovanje pri oblikovanju individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami.
 • Sodelovanje pri vključevanju in uvajanju novo sprejetih otrok v skupino.
 • Sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju izobraževanj za starše.

SVETOVALNO DELO S STARŠI

 • Posvetovanje pri vpisu otroka v vrtec.
 • Pomoč in svetovanje pri postopnem uvajanju otroka v vrtec.
 • Svetovanje in pomoč pri prehodu otroka iz vrtca v šolo in odločitvi za odlog všolanja.
 • Posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju.
 • Pomoč in svetovanje ob kritičnih situacijah in prelomnih dogodkih v življenju družine (ločitev staršev, smrt v družini, rojstvo otroka…).
 • Pomoč in svetovanje pri razumevanju in odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah in stiskah.
 • Pomoč pri pripravi celostne zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

SODELOVANJE Z VODSTVOM VRTCA

 • Sodelovanje in posvetovanje pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji vsakdanjega življenja in dela v vrtcu.

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI

V projektih pomoči, razvojnega in preventivnega dela po potrebi sodelovanje s:

 • Centrom za komunikacijo, sluha in govora Portorož.
 • Svetovalno službo osnovne šole.
 • Razvojno ambulanto za zgodnjo obravnavo.
 • Zavodom RS za šolstvo.
 • Centri za socialno delo.
 • Svetovalnimi centri.
 • Zdravstvenimi ustanovami.

Svetovalna delavka

Sara Štajdohar, uni.dipl.ped.
E-naslov: sara.stajdohar@vrtecmorje.si
Telefon: 05 671 28 40

DOSTOPNOST
Scroll to Top