Vpis in sprejem

Vrtec lahko sprejme otroke, ki so dopolnili starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju starši) vpišejo otroka tako, da oddajo izpolnjeno Vlogo za sprejem otroka v vrtec na sedežu vrtca ali jo pošljejo po pošti. Vloga za vpis otroka v vrtec dobijo starši na upravi vrtca ali spletni strani vrtca.

Občina ustanoviteljica najmanj en krat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto na svoji spletni strani in v lokalnem časopisu. Objava javnega vpisa novincev za naslednje šolsko leto je praviloma v mesecu marcu in se praviloma zaključi 31.3.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec. Na podlagi kriterijev komisija določi prednostni vrstni red. Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrsti na čakalni seznam. Čakajoče otroke vrtec sprejme, ko se sprosti mesto.

Prednost pri vpisu v vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami, za katere so starši predložili Zapisnik multidisciplinarnega tima in otroci, za katere je Center za socialno delo podal poročilo o ogroženosti zaradi socialnega položaja.

Vrtec starše obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec z Obvestilom o sprejemu otroka v vrtec ali Obvestilom o uvrstitvi otroka na čakalni seznam, ki velja do zadnjega dne šolskega leta. Ko starši prejmejo obvestilo, da je otrok sprejet v vrtec, prejmejo v podpis Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki jo podpišeta oba starša.

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. V kolikor starša v roku 15 dneh od vročitve poziva ne podpišeta pogodbe, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka iz čakalnega seznama.

Starši, ki so odklonili sprejem otroka v vrtec, lahko ponovno vložijo vlogo za vpis otroka v vrtec, vendar nimajo prednosti pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec.

Po podpisu pogodbe, starši vložijo najmanj mesec dni preden pride otrok v vrtec na pristojni Center za socialno delo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (za znižano plačilo vrtca).

Prvi dan prihoda otroka v vrtec morajo starši predložiti vzgojiteljici ali na upravo vrtca Zdravniško potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega izhaja, da je otrok zdravstveno sposoben za vključitev v vrtec. Potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca.

Izpis otroka iz vrtca

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca na podlagi pisne izjave – Vloge za izpis otroka iz vrtca, ki jo osebno oddajo na upravi vrtca ali jo pošljejo po pošti najmanj 15 dni pred nameravanim izpisom. Izpis otroka iz vrtca se realizira s 1. ali 15. dnem v mesecu. Starši morajo pred realizacijo izpisa poravnati vse obveznosti do vrtca. Obrazec Izpis otroka iz vrtca dobijo starši na upravi vrtca ali spletni strani vrtca.

Več o vpisu, sprejemu otrok v vrtec in delu komisije za sprejem otroka v vrtec lahko starši preberete v Odloku o sprejemu otrok v vrtec v Občini Piran, ki je bil objavljen v Uradnih objavah Primorskih novic dne 1.6.2011 ali na spletni strani občine.

DOSTOPNOST
Scroll to Top